Priprema vode za piće

Kako to čini priroda

Primenjujemo savremene tehnologije za pripremu vode za piće sa minimalnim štetnim uticajima na životnu sredinu, koje omogućavaju upotrebu zanemarljive količine hemikalija.

Poštujemo pravilnik o vodi za piće

U kompaniji Kolektor Sisteh smo postavili cilj da ljudima ponudimo inovativna rešenja koja obezbeđuju bolji kvalitet života. To znači da naše aktivnosti i rešenja moraju da budu utemeljeni u zakonima, pravilnicima i etičkim načelima. Pri pripremi vode za piće poštujemo pravilnik o vodi za piće kojim su određeni značenje i osobine koje vode za piće treba da poseduje:

»Voda u svom izvornom stanju ili posle tretmana namenjena za piće, kuvanje, pripremu hrane ili za druge potrebe domaćinstva, bez obzira na njeno poreklo i na to da li se dostavlja iz distributivne mreže, sistema za snabdevanje vodom za piće, cisterni ili kao pakovana voda.«

»Sva voda koja se koristi u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda.«

 

Voda za piće mora da bude zdravstveno ispravna, što znači da:

  • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u količinama koje mogu da predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi 
  • na sadrži materije u koncentracijama koje same ili zajedno sa drugim materijama mogu da predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi
  • ispunjava zahteve određene u delovima A i B priloga I, koji čini sastavni deo pravilnika

Savremene tehnologije za pripremu vode za piće

Voda iz izvora koja ne ispunjava zahteve iz pravilnika treba da se tretira. U većini slučajeva je dovoljna samo dezinfekcija. Ukoliko to nije dovoljno, potrebno je i prečišćavanje – filtracija.  

U pripremi vode za piće koristimo savremene tehnologije prečišćavanja vode, kao što su: 

Klasične metode pripreme vode za piće

Kamo gde primena membranske tehnologije ne omogućava optimalna rešenja (uklanjanje gvožđa, mangana, arsena, itd. iz dubokih izvorišta), koriste se i klasične metode ili kombinacija obe metode

  • Koagulacija: je faza pre taloženja ili filtracije (klasične ili membranske). Radi se o postupku dodavanja trovalentnih jona gvožđa i aluminijuma koji uzrokuju precipitaciju/flokulaciju rastvorenih organskih materija i poboljšavaju taloženje čestica.
  • Taloženje
  • Peščana filtracija: postupci filtracije kroz nasuti sloj uključuju i filtraciju sa različitim aktivnim medijumima koji se koriste za uklanjanje određenih hemijskih parametara. U klasične filtracione medijume svrstavaju se kvarcni pesak (različite granulacije) i antracit, a u savremene zeoliti i ekspandirana glina.

Uklanjanje gvožđa i mangana

Gvožđe i mangan su često prisutni u dubokim/podzemnim izvorima vode, a obično se nalaze zajedno. Uklanjaju se oksidacijom u kombinaciji sa peščanim filterima ili upotrebom posebnih filterskih medijuma namenjenih uklanjanju gvožđa i mangana.

Osim u pripremi vode za piće, postupci uklanjanja gvožđa, a naročito mangana, koriste se i u pripremi mineralne vode namenjene pakovanju.

Kontaktirajte nas

Zajedno ćemo pronaći pogodno rešenje