Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Ruma

Potreba za prečišćavanjem tehnoloških otpadnih voda u opštini Ruma javila se nakon dolaska međunarodne kompanije Hutchinson u taj region.  Pomenuta kompanija je važan strateški partner opštine Ruma jer zapošljava više od 1.300 lokalnih stanovnika, a u budućnosti planira i proširenje svojih kapaciteta. Opština Ruma je preuzela obavezu za brigu o otpadnim vodama koje nastaju u procesu proizvodnje. Glavni izvor otpadnih voda koje se slivaju u postrojenje za prečišćavanje čine tehnološke otpadne vode iz proizvodnih pogona fabrike Hutchinson koja proizvodi cevi niskog i visokog pritiska za automobilsku industriju. 

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Ruma

Prvi put u ulozi glavnog izvođača na srpskom tržištu 

Pregovori sa investitorom o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda započeti su još pre nekoliko godina, a na javnom tenderu objavljenom krajem 2017. godine kao najuspešniji ponuđač izabrana je kompanija Kolektor Sisteh. Dobijanjem posla, stručnjaci kompanije našli su se pred različitim izazovima.

 

Prva grupa izazova: tehnologija

Prva grupa izazova bila je tehnološkog karaktera, pošto je otpadna voda zbog svog sastava predstavljala teško rešivi izazov i za druge proizvodne pogone kompanije Hutchison u drugim delovima sveta. Tehnologija ponuđena kao rešenje za prečišćavanje u Rumi bila je novina u toj oblasti.

U fabrici postoje dve glavne faze proizvodnog procesa, vulkanizacija i ekstruzija, koje su ujedno i glavni izvori tehnoloških otpadnih voda:

  • linija 1 (vulkanizacija): iz te linije dnevno dolazi 35 m3 vode temperature do 55 °C, koja je jako zagađena (suspendovanim i rastvorenim) organskim materijama (HPK = 20.000 mg/l).
  • linija 2 (ekstruzija): iz te linije dnevno dolazi 225 m3 vode temperature 15–20 °C. Ta voda je prilično čista, ali sadrži masti i ulja (HPK = 250 mg/l).

Mešavina tehnoloških otpadnih voda i dalje uveliko prelazi dozvoljene vrednosti (HPK = 1.000 mg/l) za ispuštanje otpadnih voda u javni kanalizacioni sistem, tako da je potrebno njihovo prethodno prečišćavanje. Pošto tehnološke otpadne vode iz proizvodnih linija 1 i 2 dolaze preko odvojenih kanalizacionih sistema, i postrojenje za prečišćavanje je projektovano za tretman otpadne vode na dve zasebne tehnološke linije.

Linija 2 postrojenja za prečišćavanje je namenjena za tretman manje zagađene otpadne vode. Iz pumpne stanice voda se pumpa na grubo sito, na kojem se uklanjaju čvrste čestice, a zatim u separator ulja sa koalescentnim filterom, u kojem se uklanjaju masti i ulja. Tretirana voda teče u šaht za sabiranje/mešanje, gde se meša sa tokom tretirane vode iz linije 1.

Otpadne vode na liniji 1 sadrže složene organske materije koje nisu biološki razgradljive i zahtevaju poseban tretman korišćenjem fizičko-hemijskih postupaka i prinudne oksidacije ozonom. Voda na liniji 1 se pumpa u egalizacioni rezervoar gde se vrši ujednačavanje karakteristika dnevnog dotoka. Iz rezervoara se voda pumpa na fino sito, gde se uklanjaju čvrste čestice iznad određene veličine. Voda sa ostatkom suspendovanih čestica dotiče u postrojenje DAF (engl. dissolved air flotation), gde se sitne čestice uz dodatak hemikalija (koagulanta i flokulanta) spajaju u veće flokule. To se dešava u posebnoj komori, gde nakon uvođenja mehurića vazduha isplivavaju na površinu (flotiraju). Time se iz vode uklanjaju suspendovane organske materije.

Flotat se skuplja u posebnom rezervoaru, a tretirana voda se iz DAF-a pumpa na peščani filter koji uklanja preostale raspršene čestice. Tretirana voda iz filtera pumpa se u ozonski reaktor, gde se vrši oksidacija odnosno razlaganje rastvorenih složenih organskih materija pod dejstvom ozona na CO2 i vodu.

Od kiseonika do ozona i nazad

Ozon se proizvodi u generatoru, gde se pod veoma visokim naponom kiseonik (O2) pretvara u ozon (O3). Kiseonik u tečnom stanju čuva se u posebnom rezervoaru smeštenom izvan zgrade u kojoj su instalirani ostali tehnološki elementi postrojenja za prečišćavanje. Ozon koji nije iskorišćen u reaktoru može da se dovede do destruktora, gde se pri visokoj temperaturi pretvara u kiseonik. Deo neiskorišćenog ozona dovodi se u egalizacioni rezervoar linije 1, gde se sprečava taloženje čvrstih čestica na dnu rezervoara. Pri tom može delimično da oksidira i rastvorene organske čestice u otpadnoj vodi.

Tretirana voda iz ozonskog reaktora teče u šaht za sabiranje/mešanje, gde se meša sa tretiranom vodom iz linije 2.

Flotat iz rezervoara se pumpom za suspenzije pumpa u presu, gde se formira pogača koja sadrži 20 posto suve materije koja predstavlja količinu suspendovanih/čvrstih materija sadržanih u otpadnoj vodi iz linije 1. Procedna voda iz prese vraća se u rezervoar radi egalizacije i ponovo ide na preradu, dok se pogača odlaže na odgovarajuću deponiju.

Mešavina prečišćenih voda iz linija 1 i 2 se preko mernog šahta pumpa u javnu kanalizaciju. Šaht je opremljen sondama koje mere temperaturu, pH vrednost i, posredno, koncentraciju preostalih organskih materija. Proces prečišćavanja je automatizovan i zahteva samo delimično prisustvo operatera za propratne dnevne zadatke.

Postupak prečišćavanja na liniji 1 je optimizovan, tako da se pri postizanju propisanih vrednosti HPK u mešavini tretiranih voda iz linija 1 i 2 koristi i činjenica da iz linije 2 dolazi veća količina vode koja već ima nižu vrednost HPK od propisane.

Dodatni izazov: prvi put glavni izvođač u inostranstvu

Drugu grupu izazova činilo je kompletno izvođenje projekta. Pošto je kompanija Kolektor Sisteh prvi put bila glavni izvođač na srpskom tržištu, morala je da se upozna sa lokalnim zakonskim zahtevima, tehničkim standardima i administrativnim procedurama, kao i kulturnim razlikama i ulogama lokalnih partnera, i da se svemu tome prilagodi.

Projektni tim kompanije Sisteh, u saradnji sa lokalnim partnerima, uspešno je:

  • obezbedio izradu celokupne projektne dokumentacije, od idejnog rešenja projekta do  izvedenog objekta i upisa u zemljišni katastar;
  • proveo postupke za pribavljanje svih potrebnih dozvola za izgradnju, radove i upotrebu;
  • izgradio objekat koji poseduje savremenu opremu svetski priznatih proizvođača uz mogućnost proširenja u skladu sa stvarnim potrebama;
  • uspostavio tehnološki proces i osposobila operatere za rad;
  • došao do određenih spoznaja u oblasti oksidacije ozonom, što će joj na budućim projektima tog tipa već na samom početku obezbediti početnu prednost;
  • stekao poverenje investitora i operatera objekta.

U projekt je bilo uključeno više od 20 različitih izvođača radova, od kojih je većina bila lokalna. Bili su zaduženi za građevinske i zanatske radove, izvođenje instalacija na objektu i pomoćne aktivnosti tokom izgradnje. Instalirani su materijali i oprema gotovo 90 dobavljača. U Sloveniji su u celosti proizvedeni svi mašinsko-tehnološki i električni sklopovi koji su na objektu povezani u celinu i pušteni u rad.
Nakon puštanja u rad, postrojenje za prečišćavanje radi punim kapacitetom, a sam proces može da se kontroliše i iz Slovenije preko daljinskog pristupa.

 


Nazad
Podijelite na društvenim mrežama: