Točenje filtrirane vode u vodovodni sistem

Točenje filtrirane vode u vodovodni sistem sa tri nova postrojenja za filtriranje prilikom snabdevanja vodom za piće na području Sodražica–Ribnica–Kočevje

Projekat „Snabdevanje vodom za piće na području Sodražica–Ribnica–Kočevje“ je partnerski projekat tri opštine: opštine Kočevje, opštine Sodražica i opštine Ribnica. Svrha projekta je obezbeđivanje pouzdanog snabdevanja stanovnika ove tri opštine bezbednom i zdravom vodom za piće. Čitav projekat je vredan više od 25 miliona evra, od čega je 18,3 miliona evra namenjeno poboljšanju vodovodne mreže, a 5,5 miliona evra izgradnji postrojenja za filtriranje. Investiciju sufinansiraju Republika Slovenija i Evropska unija iz Kohezionog fonda.

Točenje filtrirane vode u vodovodni sistem

Projekat, u kojem kompanija Kolektor Sisteh nastupa kao ugovorni partner i izvođač tehnologije za pripremu vode u konzorcijumu sa kompanijom Hidroinženiring, spreman je za puštanje filtrirane vode u vodovodni sistem. Reč je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u oblasti snabdevanja vodom za piće u Sloveniji, radovi su se izvodili na području sve tri opštine, kako na vodovodnim sistemima tako i na izgradnji objekata za pripremu vode za piće. Izgradnja je započeta početkom 2016. godine, a završetak radova, uključujući probni rad novoizgrađenog sistema, predviđen je za oktobar 2019.

U sklopu projekta izgrađeno je 65.570 metara novih cevovoda, 11 pumpnih stanica, 4 rezervoara za vodu i 3 postrojenja za filtriranje za pripremu vode za piće. Radovi su obuhvatali i odgovarajuće uređenje već postojećih izvorišta Blate, Slovenska vas i Podstene, kao i bunara Sodražica. Izvorišta u okviru manjih lokalnih sistema vodosnabdevanja biće napuštena ili će se koristiti kao rezervna izvorišta. U svrhe bolje kontrole i efikasnijeg snabdevanja kvalitetnom vodom za piće, postojeća vodovodna mreža je povezana u celovit sistem vodosnabdevanja, a ujedno su poboljšane i hidrauličke karakteristike vodovodnog sistema, čime su obezbeđeni bolji protok vode kroz cevovode i smanjenje gubitaka vode. 

Ultrafiltracija - srce projekta

Javno preduzeće Hydrovod, koje je zaduženo za sakupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode u ovim opštinama, svesno je da srce celokupnog projekta i vodovodnog sistema predstavlja priprema vode  savremenom tehnologijom ultrafiltracije koja ne koristi hemikalije. Ultrafiltracijom se pri prečišćavanju vode oponaša priroda, što znači da se voda filtrira fizičkim postupkom. Iz vode se uklanjaju nečistoće i svi mikroorganizmi, uključujući bakterije, viruse i parazite, dok u vodi ostaju rastvorene mineralne i druge materije, kao i organski mikromolekuli.

U sklopu projekta, kompanija Kolektor Sisteh uvela je tehnologiju ultrafiltracije u sve faze, uključujući isporuku, montažu, puštanje u rad, obuku korisnika i probni rad

U sistem su instalirana tri postrojenja za ultrafiltraciju vode za piće (u daljem tekstu UF): UF Slovenska vas i UF Blate, svaki sa kapacitetom od 80 l/s, su namenjeni snabdevanju opština Ribnica i Kočevje; UF Globel sa kapacitetom od 20 l/s namenjen je snabdevanju Sodražice.

Postrojenja su u probnom radu od kraja novembra 2018. godine. Trenutno se filtrirana voda ispušta u odvod. U drugoj fazi probnog rada, planiranoj za kraj februara 2019, biće izvršeno prespajanje i u javni vodovod će se ispuštati kvalitetna voda za piće. Pre toga će se obaviti određene mikrobiološke analize i uspostaviti veza između kontrolnog sistema postrojenja i telemetrijskog sistema operatera.

Pored tehnologije, Kolektor Sisteh je u okviru projekta implementirao softversko rešenje za upravljanje i vizuelizaciju objekata vodosnabdevanja, koje zajedno sa postojećim centralnim kontrolnim sistemom omogućava naručiocu efikasno upravljanje objektima vodosnabdevanja i pratećim objektima.


Nazad
Podijelite na društvenim mrežama: