Posodobljena tehnologija priprave pitne vode na krvavškem vodovodu

Projekt prinaša dolgoročno zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo za skoraj 30.000 prebivalcev na območju občine Cerklje na Gorenjskem, dela Mestne občine Kranj, dela občine Šenčur ter občin Komenda in Vodice.

Posodobljena tehnologija priprave pitne vode na krvavškem vodovodu

Konec februarja 2023 je uporabno dovoljenje pridobil še eden od sodobnih objektov za pripravo pitne vode s postopkom ultrafiltracije, t. i. vodarna Krvavec. Pri njegovi izgradnji je sodeloval tudi Kolektor Sisteh. Projekt prinaša dolgoročno zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo za skoraj 30.000 prebivalcev na območju občine Cerklje na Gorenjskem, dela MOK ter občin Šenčur, Komenda in Vodice. Objekt je bil zgrajen v sklopu kohezijskega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop. Od marca 2020 naprej je Gorenjska gradbena družba kot nosilec projekta poleg vključitve objekta za pripravo pitne vode med drugim uredila tudi vodovodno zajetje Krvavec, zgradila več kot 24 kilometrov cevovodov, nov vodohran Taber in 10 vodovodnih vozlišč.

Dolgoročno zanesljiva in kakovostna oskrba s pitno vodo

14,6-milijonski projekt prinaša dolgoročno zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo za skoraj 30.000 prebivalcev na območju občine Cerklje na Gorenjskem, dela Mestne občine Kranj, dela občine Šenčur ter občin Komenda in Vodice. Naložbo sta poleg občin sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Zaradi prilagoditev, ki so bile glede na stanje na terenu potrebne, se je zaključek celotnega projekta nekoliko podaljšal glede na prvotno planiranega, vendar je bil v celoti izveden v okviru dodatno dogovorjenih in potrjenih rokov. Tem prilagoditvam smo bili primorani slediti tudi v Kolektor Sistehu, kjer smo v sklopu objekta za pripravo pitne vode poskrbeli za celoten strojnotehnološki in elektroenergetski del. Obseg del, ki smo jih opravili, je vključeval tako projektiranje PZI in PID kot tudi samo izvedbo del. Pri tem smo poskrbeli za dobavo, montažo in zagon sodobnega ultrafiltracijskega sistema, ki je podrobneje opisan v nadaljevanju, ter za transformatorsko postajo, srednjenapetostni in nizkonapetostni elektroenergetski del objekta.

Sodoben ultrafiltracijski sistem

Prejšnji krvavški vodovodni sistem je bil star že skoraj 70 let. Zgrajen je bil z zastarelimi materiali, zato so se na prejšnjem vodovodnem sistemu soočali z okvarami in motnjami v obratovanju omrežja in nepotrebnimi izgubami vode. Do postavitve in zagona ultrafiltracije je bilo ob močnem deževju oz. nalivu vodo potrebno prekuhavati, saj ta ni bila primerna za pitje. S pomočjo ultrafiltracije prekuhavanje vode ni več potrebno.

Nov objekt vodarna Krvavec omogoča pripravo pitne vode s pomočjo procesa ultrafiltracije – mehanske metode odstranjevanja netopnih primesi, mikroorganizmov in virusov. Prefiltrirana voda po ultrafiltraciji je bistra in mikrobiološko neoporečna. Vodarna je zgrajena iz treh ultrafiltracijskih enot, na katerih je vgrajenih po 27 ultrafiltracijskih modulov (skupaj 81 modulov), kar omogoča zmogljivost do 100 l/s (360 m3/h) pitne vode. Oskrba s pitno vodo je zagotovljena po 24 km novega cevovoda za približno 30.000 prebivalcev iz petih različnih občin Cerklje, Šenčur, Kranj, Vodice in Komenda, ki se jih v celoti ali delno oskrbuje s pitno vodo iz vodarne Krvavec. Poleg jedra filtracijskega procesa, to so ultrafiltracijski moduli, so pomembni tehnološki deli vodarne še predfiltracija in koagulacija vstopne vode, dehidracija odpadnega mulja, konzervacija prefiltrirane vode s klorom, sistem za pranje ultrafiltrov ter sistemi za doziranje kemikalij za potrebe čiščenja ultrafiltrov in nevtralizacijo kemijsko obremenjenih pralnih vod. Sestavni del objekta so različni rezervoarji za prefiltrirano in odpadno vodo, ki so koncipirani na način, da zagotavljajo čim večjo učinkovitost procesa in čim manjšo porabo kemikalij in drugih energentov ter sodoben sistem priprave in distribucije komprimiranega zraka.

Objekt za pripravo pitne vode ob krvavški žičnici

Vodni viri za vodarno so drenažno zajetje in dve vrtini ter sodijo med kraške vodne vire. Viri se nahajajo približno 200 višinskih metrov višje od lokacije vodarne, tako da voda gravitacijsko doteka v vodarno. Gravitacijski dotok vstopne vode v vodarno predstavlja manjšo porabo električne energije, ker ni prisotnih vstopnih črpalk. Zaradi gravitacijskega dotoka smo se ob zagonu prvič srečali z reducirno-zadrževalnim ventilom Bermad tip 720-EN, ki reducira tlak vstopne vode (z 9 barov na 3 bare) in hkrati zadržuje tlak na vstopni strani. S tem omogoča, da se cevovod na vstopni strani ne izprazni.

Objekt za pripravo pitne vode je umeščen v bližini spodnje postaje kabinske žičnice na Krvavec in je preko optičnega omrežja povezan v nadzorni center Komunale Kranj.

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: