Točenje prefiltrirane vode v vodovodni sistem

Točenje prefiltrirane vode v vodovodni sistem treh novih filtracijskih naprav pri oskrbi s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica–Kočevje

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica–Kočevje« je partnerski projekt treh občin, Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo. Glavna cilja projekta sta zagotoviti dostop do kakovostne pitne vode za 25.180 ljudi iz občin Kočevje, Ribnica in Sodražica in vključiti novih 1.378 ljudi v javni vodovodni sistem (od tega 364 v občini Kočevje in 1.014 v občini Sodražica). Celoten projekt je vreden dobrih 25 milijonov evrov, od tega je 18,3 milijona evrov namenjenih za izboljšavo vodovodnega omrežja ter 5,5 milijona evrov za izgradnjo filtrirnih naprav. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Točenje prefiltrirane vode v vodovodni sistem

Projekt, kjer Kolektor Sisteh nastopa kot pogodbeni partner in izvajalec tehnologije priprave vode v konzorciju skupaj s podjetjem Hidroinženiring, je nared za spuščanje prefiltrirane vode v vodovodni sistem. Gre za enega največjih infrastrukturnih projektov na področju oskrbe s pitno vodo v Sloveniji, dela so potekala na območju vseh treh občin, tako na vodovodnih sistemih kot pri izgradnji objektov za pripravo pitne vode. Gradnja se je začela v začetku leta 2016, predviden zaključek del, vključno s poskusnim obratovanjem novozgrajenega sistema, je oktober 2019.

V sklopu projekta je bilo zgrajenih 65.570 metrov novih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohrani in 3 filtracijske naprave za pripravo pitne vode. Dela so obsegala tudi ustrezno ureditev že obstoječih vodnih virov Blate, Slovenska vas in Podstene ter vrtine Sodražica. Vodne vire na manjših, lokalnih vodooskrbnih sistemih bodo opustili ali pa uporabili kot rezervne vodne vire. Z namenom boljšega nadzora in učinkovitejšega zagotavljanja kakovostne pitne vode so obstoječe vodovodno omrežje povezali v celovit sistem vodooskrbe, hkrati izboljšali hidravlične značilnosti vodovodnega sistema in tako zagotovili boljšo pretočnost vode v cevovodih in zmanjšanje vodnih izgub. 

Naprava za ultrafiltracijo vode Blate

Ultrafiltracija - srce projekta

Javno podjetje Hydrovod, ki skrbi za zbiranje, prečiščevanje in distribucijo vode na območju teh občin, se jasno zaveda, da priprava vode s pomočjo sodobne tehnologije ultrafiltracije, pri kateri se ne uporablja kemikalij, predstavlja srce celotnega projekta in vodovodnega sistema. Ultrafiltracija zagotavlja čiščenje vode tako, da posnema naravo in vodo s fizikalnim postopkom filtrira. Iz vode odstrani nečistoče in tudi vse mikroorganizme, vključno z bakterijami, virusi in paraziti, v vodi pa ostanejo raztopljene mineralne in druge snovi ter organske mikromolekule.

Kolektor Sisteh je v sklopu projekta uvedel tehnologijo ultrafiltracije, vključno z dobavo, montažo, zagonom, šolanjem uporabnikov in poskusnim obratovanjem. Zagotovil bo tudi tehnološko podporo upravljalcu in servis v času redne uporabe ultrafiltracijskih naprav.

Ugrajene naprave

V sistem so bile vgrajene tri naprave za ultrafiltracijo pitne vode (v nadaljevanju UF): UF Slovenska vas in UF Blate, vsaka s kapaciteto 80 l/s, sta namenjeni oskrbi občin Ribnica in Kočevje; UF Globel s kapaciteto 20 l/s je namenjena oskrbi Sodražice.

Naprave poskusno delujejo neprekinjeno že od konca novembra 2018. Trenutno se prefiltrirana voda spušča v odtok. V drugi fazi poskusnega obratovanja, ki je planiran v februarju 2019, bosta izvedena preklop in spuščanje kakovostne pitne vode v javni vodovodni sistem. Pred tem bodo izvedene še nekatere mikrobiološke analize in vzpostavljena povezava med nadzornim sistemom naprav in telemetrijskim sistemom upravljalca. 

Naprava za ultrafiltracijo vode Globel

Poleg tehnologije je Kolektor Sisteh v okviru projekta implementiral programsko rešitev za upravljanje in vizualizacijo vodarn, ki skupaj z obstoječim centralnim nadzornim sistemom naročniku omogoča učinkovito upravljanje z vodarnami in spremljajočimi objekti.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: